Xinjiang

Xinhua 20 Aug 2019 17:14 CEST

A night out in Urumqi, #Xinjiang

CGTN 15 Apr 2019 13:12 CEST

Impressions of Southern Xinjiang